Oculus Twinfield 2

kompjuterizovano vidno poljeJoš jedan u nizu kvalitetnih uređaja nemače kompanije Oculus kojim raspolaže “Perfect Vision”. Iskustvo stečeno u pedesetogodišnjim ispitivanjima vidnog polja svrstalo je aparate ove kompanije među najcenjenije u Evropi i svetu. O njihovoj pouzdanosti najviše govori podatak da je upravo Twinfield 2 preporučen od strane nemačkog oftalmološkog društva za sva perimetrijska ispitivanja. Kompjuterizovana perimetrija predstavlja kompjuterizovano ispitivanje funkcionalnosti vidnog polja, nakon čega se na grafičkom prikazu mogu uočiti eventualni ispadi u istom.

Kompjuterizovano vidno polje najčešću primenu ima kod ispitivanja na glaukom, jer se na aparatu mogu uočiti početne promene te bolesti, koje pacijent najčešće ne može sam uočiti. Twinfield 2 se koristi i za neurološka ispitivanja kao i za proveru funkcionalnosti makule, kada se sumnja na starosnu degeneraciju.

Twinfield 2 perimetar testira puno vidno polje koristeći automatska statična, kao i automatska ili manuelna kinetička ispitivanja. Automatsko statično ispitivanje se ističe po izuzetnoj preciznosti i brzini kada je u pitanju testiranje kako centralnog dela vidnog polja, tako i periferije, što se postiže gustim rasporedom mernih tačaka, posebno u makularnom delu. Ovaj gust raspored stimulišućih tačaka je ono što izdvaja Twinfield 2 od konkurentskih aparata, jer u obzir uzima i fiziologiju same retine.

Kompjuterizovano vidno polje

Merne tačke se naizmenično osvetljavaju a pacijent potvrđuje da ih je uočio pritiskanjem tastera. Twinfield 2 softver na taj način registruje uočene tačke, a svako neuočavanje stimulišućih tačaka se kategoriše kao ispad koji može biti različito lokalizovan. Lokalizacija uočenih tački i ispada upoređuje se sa mogućim ispadima koji su u skladu sa starošću pacijenta, nakon čega sistem pruža konačan, lako razumljiv, standardizovan nalaz.

Automatsko kinetičko ispitivanje se zasniva na Goldmanovim principima provere vidnog polja. Goldmanov kinetički princip podrazumeva da se stimulišuće tačke pomeraju od periferije ka centru, a zadatak pacijenta je da taster pritisne čim primeti tačku. Postupak se ponavlja kretanjem stimulusa ka centru vidnog polja iz različitih pravaca. Na ovaj način se lako mogu uočiti granice vidnog polja.

Twinfield 2 perimetar poseduje izuzetnu dijagnostičku vrednost i pouzdanost. Ovo se postiže vrhunskim komponentama i softverom u sklopu aparata. Kamera visoke rezolucije (CMOS) tokom celog testiranja prati položaj oka, registruje svaki značajniji gubitak fiksacije i blagovremeno o tome obaveštava medicinsko osoblje. Tehničar može blagovremeno upozoriti pacijenta da fokusira pogled ili promeniti položaj njegove glave, čime se smanjuje mogućnost nepouzdanih nalaza. Sistem takođe registruje svaki nepotreban pritisak tastera (kada nije došlo do osvetljavanja tačke a pacijent je pritisnuo taster) što smanjuje procenat lažno pozitivnih grešaka.

Specijalni “Glaucoma staging program” dodatno pomaže oftalmologu u analizi dobijenih nalaza. Tzv. SPARK strategija raspolaže bazom podataka od 90.000 različitih slučajeva koja za par trenutaka oftalmologu pruža ne samo brzo testiranje već i mnoštvo informacija koje su od posebnog značaja u otkrivanju, prognozi i kontrolisanju glaukoma. Oftalmologu su na raspolaganju i različite mreže stimulušućih tačaka, od onih koje zahvataju samo makulu, do onih koje zahvataju čitavo vidno polje. Među njih spadaju uniformne ortogonalno raspoređene stimulišiće tačke (30-2, 30-2 bs, 24-2, 24-2 bs, 10-2), Estermanova mreža, fiziološka mreža (zona 1-8), FeV-70,…). Veličina polja koje se testira je 90 stepeni, što podrazumeva kompletno vidno polje. Boja stimulišućih tačaka može biti plava, crvena ili bela, a boja polja žuta ili bela. Stimulišuće tačke se mogu menjati po veličini, intenzitetu svetlosti, poziciji i smeru kretanja, sve u skladu sa potrebama oftalmologa.

Testiranje vidnog polja je potpuno bezbedno i udobno, ali zahteva koncentraciju pacijenta. Traje oko 10 minuta i prvo se testira vidno polje jednog oka, pa drugog. Za to vreme brada pacijenta se nalazi na stalku (koji poseduje svoj motor i može se po potrebi pomerati) a čelo je naslonjeno na držač (koji je takođe podesiv). Tokom testiranja pacijent može držati ruke na posebnim, ergonomski podešenim platformama za ruke. Aparat je konstruisan za udobnost čak i teže pokretnih pacijenata, dok u potpunosti zadržava svoju efikasnost.